Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Sklep internetowy działający pod adresem https://www.sklep.rcspolska.pl, prowadzony jest przez firmę RCS POLSKA  Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Korfantego 13, 53-021 we  Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu pod nr. KRS 0000217098, z kapitałem zakładowym 50.000,00 zł opłaconym w całości, NIP 899-22-85-670, REGON 931992720.

Kontakt ze Sklepem – za pośrednictwem poczty elektronicznej: rcs@rcspolska.pl; telefonicznie: 71-729-03-58; pisemnie na adres: ul. Korfantego 13, 53-021 Wrocław.

 

Słowniczek:

Sklep – prowadzony przez spółkę RCS POLSKA Sp. z o.o. sklep internetowy działający pod adresem: https://www.sklep.rcspolska.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
Konsultant – osoba obsługująca Klienta, porozumiewająca się z konsumentem telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pisemnie;
Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień;
Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
Punkt Odbioru – punkt prowadzony przez RCS POLSKA Sp. z o.o., w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;
PDF – format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie
Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

 

 

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.1          Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie sklep.rcspolska.pl.. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową sklep.rcspolska.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

1.2          Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu.

1.3     W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

a. wyboru zamawianych towarów lub usług

b. wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i danych potrzebnych do wystawienia faktury

c. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w sklepie

1.4    Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura VAT.

1.5          W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt. 1.2 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.

1.6          W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

a. częściowa realizacja – wybór przez klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia   dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów

b. anulowanie całości zamowienia.

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem – Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale 8. Zwrot należności Klientom.

1.7          W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

1.8          Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

 

2. Zmiany w zmowieniach

2.1          Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki tj. do godz. 15.00 w dniu złożenia zamówienia. Dla zamówień złożonych po godz 15.00 datą graniczną anulowania zamówienia jest godz. 15.00 następnego dnia roboczego. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez bezpośredni kontakt z Biurem Obsługi Klienta, telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronach sklepu.

 

3. Ceny towarow

3.1          Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

    a. podawane są w złotych polskich
    1. b. nie zwierają informacji dotyczących kosztów dostawy

 

3.2          Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3.3          Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

4. Czas realizacji zamowienia

4.1          Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę – uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia.

4.2          Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej

4.3          Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską.

4.4          Do krajów poza Unią Europejską zamówienie jest dostarczane tylko przez Pocztę Polską.

4.5          Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.

4.6          Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

 

5. Formy platności, rozpovczęcie realizacji zamówienia

5.1          Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a. płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się pozakończniu procesu składania zmówienia

b. przelew bankowy, przelew elektroniczny. Realizacja procesu skaldania zmówienia rozpoczyna sie po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia wplynięcia wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.

5.2          Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie w formie przedpłaty przelewem bankowym

5.3          W przypadku wybranych towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności lub sposobów dostawy dla złożonego zamówienia, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.

 

6. Reklamacje

6.1          Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

6.2          Towary oferowane w sklepie są objęte gwarancją. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

6.3          Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta, producenta lub dystrybutora, we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

6.4          Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

 

6.5          Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

 

7. Prawo odstapienia od umowy.

7.1          Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie sklepu lub po prostu odesłać zakupiony towar ze stosownym oświadczeniem na adres sklepu.

7.2          Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.3          Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

a. w którym przedmiotem świadczenia są programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu jeżeli dostarczone opakowanie zostało otwarte.

b. dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed uplywem terminu do odstapienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorce o utracie praw do odstąpienia od umowy.

7.4          Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale 8 Zwrot należności Klientom.

7.5          Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

 

8. Zwrot należności klientom

8.1          Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

8.2          Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na podstawie dyspozycji Klienta na wskazany przez  Klienta numer rachunku bankowego o czym Klient poinformuje Sklep za pomocą formularza kontaktowego. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.

8.3          Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

9. Dane osobowe

9.1          Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklep.rcspolska.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie do celów związanych z realizacją umowy uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

9.2          Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

9.3          W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep lub partnerów handlowych Sklepu w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie lub u ww. partnerów.

9.4          Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Ochrona danych osobowych.

 

10. Postanowienia końcowe

10.1          Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a RCS POLSKA Sp. z o.o.

10.2          Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

10.3          Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

10.4          Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

10.5          W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.6          Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.sklep.rcspolska.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?